Prou Impost de Successions a Catalunya !
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

PROPOSICIÓ DE LLEI DEL PSC

2 participantes

Ir abajo

PROPOSICIÓ DE LLEI DEL PSC Empty Re: PROPOSICIÓ DE LLEI DEL PSC

Missatge  Melitón Dj 26 Set 2013, 21:58

Ara m'adono que la Irina ja va comentar aquesta proposició de Llei en aquest fòrum el mes 28 de juliol, tot i que va tenir la delicadesa de comentar-la en lloc d'incorporar-la integrament.
Salvant alguns aspectes, bàsicament proposen deixar-la a nivell de la llei del tripartit.
Tot i que sigui un retrocés, perquè està clar que significa un increment de recaptació, la novetat més gran és la supressió de la reducció del 99% incorporada per CIU a la Llei 3/2011, encara podria haver estat pitjor, perquè en un moment donat, que el 28 de setembre de 2011, en un intercanvi entre el Sr. Artur Mas de CiU i el Sr. Nadal del PSC, aquest últim va arribar a oferir el vot del seu grup parlamentari per recuperar l'impots al nivell anterior a la llei del tripartit (aquella de la reducció de 18.000 €). Insereixo la trascripció del diari de sessions del Parlament d'aquesta intervenció que va deixar-me certament preocupat.
SR. MAS. (PRESIDENT GENERALITAT)

El tema de l’impost de successions. Bé, vostè em diu: «Si s’haguessin trobat en
aquesta situació que nosaltres no haguéssim tocat re, què haurien fet? També
l’haurien disminuït igualment?» Bé, vostè, primer, això no ho sap –primer, això no ho sap. El compromís electoral hi era... (Remor de veus.) Perdonin, el compromís electoral hi era, jo ja els ho reconec. Però, primer, vostè m’està parlant d’una ficció, perquè resulta que els 800 milions d’euros ja no hi eren i se’ls van empassar vostès. Per tant, al final el joc és un joc de realitats, no és un joc de pel·lícules de ficció. Aquesta és la realitat que vostès van provocar i és la que és. Si l’alternativa hagués estat 500 o 550 milions d’euros més o menys, no sé què hauríem fet en la situació que tenim en aquest moment.
En qualsevol cas, el que vostè diu és una especulació, perquè, evidentment, la
realitat no ens ha pogut permetre prendre aquesta decisió, però no ho sap, perquè aquest Govern ha pres decisions molt complicades, que vostès ara poden criticar, que vostès, per cert, no van prendre i les havien d’haver pres, i ha demostrat, crec jo –crec jo–, una capacitat d’enfrontar-se als problemes gran. I prova d’això és que, escolti’m, tenim soroll, per dir-ho així, i cridòria a molts llocs del país. Si no féssim re, no hi hauria ningú que aixequés pancartes contra nosaltres. Per tant, no menystingui la capacitat d’enfrontar-se als problemes i el coratge que té, crec jo, aquest Govern.

RÉPLICA SR. NADAL (PSC)

Però, vaja, ficció per ficció: si es proposés rescatar en la seva integritat l’impost de patrimoni abans de la modificació que va fer l’últim Govern d’entesa –de successions, perdó–, tindria el nostre suport.
Parlem d’ingressos: grans fortunes, successions, patrimoni. Si vostè ha dit que jo ara feia una ficció, convertim la ficció en realitat: si el seu Govern, ateses les circumstàncies, cregués que ha de restituir en la seva integritat l’impost de successions i donacions, aquí té el nostre vot.


Melitón

Nombre de missatges : 27
Fecha de inscripción : 08/10/2009

Tornar a dalt Ir abajo

PROPOSICIÓ DE LLEI DEL PSC Empty Re: PROPOSICIÓ DE LLEI DEL PSC

Missatge  jordibonet Dc 25 Set 2013, 14:57

No n'estava al corrent, gràcies per l'aportació.

I per començar el debat, diré que no em và convencer la solució fàcil de la bonificació del 99%, ja que tal i com estava la situació econòmica en el moment d'aprovarla, donava per fet que un día o altre desapareixería.

Si llegiu els meus primers posts, veureu que el que sempre m'ha indignat es que les donacions paguin el 7/9/11, mentre que les successions segueixen amb marginals del 32%, de fet crec que la nova llei s'hauría d'haver articulat sobre els percentatges de donacions, però amb menys reduccions per mantindre un cert nivell de recaptació que calmes les ires dels que mantenen postures mes regressives.

jordibonet
jordibonet

Nombre de missatges : 757
Fecha de inscripción : 25/02/2009

Tornar a dalt Ir abajo

PROPOSICIÓ DE LLEI DEL PSC Empty PROPOSICIÓ DE LLEI DEL PSC

Missatge  Melitón Dc 25 Set 2013, 01:26

No he trobat al fòrum la proposició de Llei per modificar l'impost de successions que ha va presentar el mes de juliol el PSC, i que està a la web del Parlament, actualment en tràmit de presentació d'esmenes fins el proper octubre, i que defineix la postura d'aquest partit en relació a l'impost de successions, i de la potser molts ja en tenieu constància.
Bàsicament proposa:
- eliminar la reducció complementària dels Grups I i II (art. 30 Llei 19/2010)
- eliminar la bonificació del 99% establerta per la Llei 3/2011 de CiU (art. 58.bis Llei 19/2010)
- eliminar el manteniment de l'habitatge en el patrimoni durant 5 anys des de la defunció del causant si s'ha sol·licitat reducció per habitatge habitual
- modificació del concepte d'habitatge habitual, que s'amplia a una plaça de garatge que estigui en la mateixa població encara que no en el mateix immoble
- eliminar la reducció per doble transmissió d'uns mateixos béns dins dels 10 anys, si han gaudit de la reducció del 99%.
Insereixo la proposició de Llei i la transcripció dels articles actuals dels que proposa l'eliminació.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 19/2010, DEL 7 DE JUNY, DE REGULACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

Tram. 202-00046/10
Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 29234 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 23.07.2013

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 100.b del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, acompanyada de la documentació següent:
– La memòria justificativa que expressa els antecedents necessaris per a poder-se pronunciar
– L’exposició de motius
– El text articulat
Memòria justificativa de la iniciativa
Competència. Vinculació de l’acció legislativa
En el marc legal vigent, les facultats normatives que la Generalitat de Catalunya té reconegudes són:
Estatut d’Autonomia de Catalunya
– Disposició addicional setena
Relació de tributs cedits
Se cedeix a la Comunitat Autònoma de Catalunya el
rendiment dels següents tributs:
c) L’impost sobre successions i donacions.
– Article 203
Competències financeres
1. La Generalitat té capacitat per a determinar el volum i la composició dels seus ingressos en l’àmbit de les seves competències financeres, i també per a fixar l’afectació dels seus recursos a les finalitats de despesa que decideixi lliurement.
2. La Generalitat participa en el rendiment dels tributs estatals cedits a Catalunya. A aquest efecte, aquests tributs tenen la consideració següent:
[...]
b) Tributs cedits parcialment, que són aquells respecte als quals corresponen a la Generalitat una part dels rendiments i, si s’escau, la capacitat normativa. I, d’altra, en el vigent sistema de finançament i, més concretament, en la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb
estatut d’autonomia.
Necessitat de la iniciativa
L’impost sobre successions i donacions és un tribut estatal directe de caràcter personal que grava l’increment de patrimoni de les persones físiques derivat de la recepció d’una herència, de l’acceptació d’una donació, de la percepció d’una herència, o de la percepció d’una quantitat provinent d’una assegurança de vida.
El sistema tributari vigent imposa que tothom contribueixi al sosteniment de les despeses públiques en funció de la seva capacitat econòmica.
L’impost sobre successions i donacions, juntament amb l’impost sobre la renda de les persones físiques constitueix un element important per a garantir la progressivitat d’aquest sistema, alhora que contribueix a la redistribució de la riquesa. Això no obstant, l’aprovació de determinades reduccions i sobretot, reduir al màxim les quotes tributàries resultants, fins la pràctica supressió de l’impost suposa un trencament amb el principi d’igualtat i de progressivitat.
La modificació que introdueix la Llei 3/2011, del 8 de juny, va establir una nova reducció, que comportà l’exclusió de tributació pels contribuents amb rendes molt altes i la conseqüent baixada d’ingressos de l’administració pública, ingressos que en un moment de crisi com
l’actual, podrien ajudar a pal·liar algunes de les retallades que s’estan produint en el nostre estat de benestar.
Incidència social
La reforma de l’impost de 2011, introduïda per la Llei 3/2011 de modificació de l’impost de successions i donacions, de 8 de juny del 2011, preveu en la seva memòria econòmica una recaptació de 156,2 milions d’euros per l’impost de successions, pràcticament 400 milions d’euros menys que la recaptació líquida de 2010. Aquesta reducció dels ingressos respon principalment a:
– L’aplicació total de les reduccions establertes per l’anterior llei de l’impost.
– La introducció d’una nova bonificació del 99% de la quota tributària per aquells declarants que siguin fills, cònjuges i ascendents (grups I i II de l’impost), i que significa la pràctica eliminació de la tributació per a aquest grup de declarants.
Amb aquesta proposta el Grup Parlamentari Socialista pretén reequilibrar les aportacions i els esforços dels diferents sectors socials per fer front a la crisi i, a la vegada, posar en evidència que hi ha alternatives a les retallades.
Aquesta, és una proposta que reforça la tributació directa i progressiva, que és més justa, com alternativa a incrementar els impostos indirectes que paguen per igual tots els ciutadans i ciutadanes amb independència del seu nivell d’ingressos.
Amb l’augment de recaptació que suposaria aquesta modificació legislativa, es podria fer front al finançament d’una part:
1. De programes on es vinculen les polítiques actives d’ocupació de la Generalitat.
2. De la despesa en protecció social.
3. De la despesa en habitatge i altres actuacions urbanes.
4. Contribuir a la sostenibilitat del Programa de Beques i ajuts a l’estudi per tal de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés al dret a l’educació, i avançar cap a la gratuïtat de l’educació obligatòria.
5. Contribuir a la despesa en salut.

Exposició de motius
L’impost sobre successions i donacions és un tribut estatal directe de caràcter personal que grava l’increment de patrimoni de les persones físiques derivat de la recepció d’una herència, de l’acceptació d’una donació, de la percepció d’una herència, o de la percepció d’una quantitat provinent d’una assegurança de vida.
El Govern d’Entesa va fer una reforma de l’impost que perseguia la igualtat d’oportunitats i la progressivitat del mateix, ja que entenia que la concepció que havia de donar-se a aquest impost era el d’una finalitat social i redistributiva. Les persones que s’enfronten a l’aventura de la vida ho han de fer amb igualtat de condicions, sense una posició social o familiar que derivi en una situació privilegiada respecte la resta de la societat.
I aquesta situació de privilegi s’està veient incrementada amb l’actual crisi, ja que cada cop la nostra societat s’està bipolaritzant més en dos estaments socials:
rics i pobres, desapareixent cada cop més, l’anomenada classe mitja.
Avui estem perdent 400M euros de recaptació per perdonar-li a un 6% dels catalans, que representen les famílies més riques del nostre país. I en canvi, en contraposició amb això, el 26’7% dels catalans es troba en  risc de pobresa.
És per això, que es presenta aquesta proposició de llei amb l’objectiu de modificar la regulació de l’Impost de Successions i Donacions per tal de fer un impost amb una fiscalitat més justa.
Aquesta proposició de llei consta de 5 articles i dues disposicions finals.
Les modificacions que pretén introduir aquesta proposició van en la línia d’eliminar la reducció per parentiu addicional introduïda en la Llei 19/2010, eliminar la bonificació del 99% establerta per la Llei 3/2011. En relació a l’habitatge habitual és objecte d’eliminació el requisit de mantenir l’habitatge en el patrimoni durant 5 anys des de la defunció del causant. També respecte el concepte habitatge habitual, actualment s’entén que comprèn dues places de garatge i un traster al mateix edifici. Aquesta regulació perjudica als propietaris de finques antigues que no disposen d’aparcament en el mateix immoble, per això es proposa modificar la redacció perquè la plaça de garatge pugui ser en la mateixa població que l’habitatge habitual.
Finalment, s’inclou una disposició transitòria en relació a la reducció per sobreimposició decennal. La regulació actual podria suposar que, malgrat la reforma que es proposa en aquesta proposició, aquelles herències reportades durant el període de vigència de la reducció introduïda per la Llei 3/2011, és a dir, el 99% segueixin veient-se beneficiades en el futur per aplicació d’aquesta reducció. En relació a aquestes herències, la reducció hauria de ser únicament l’assenyalada en la lletra a) de l’apartat primer de l’article 29 de l’actual LISD i només en el cas que s’hagin vist afectades per un impost de successions real i no bonificat se’ls podria aplicar la reducció establerta per la lletra b) de l’apartat primer del mateix article 29.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost
sobre successions i donacions
Article 1
Es modifica l’apartat primer de l’article 18 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, que queda redactat de la manera següent:
«Article 18. Requisits
1. A l’efecte de l’aplicació de la reducció que estableix aquesta secció, té la consideració d’habitatge habitual l’habitatge que compleix els requisits i s’ajusta a la definició que estableix la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques, sens perjudici que es puguin considerar com a habitatge habitual, conjuntament amb aquest habitatge, un traster i
fins a dues places d’aparcament, malgrat que no hagin estat adquirits simultàniament en unitat d’acte, si estan situats en la mateixa població que l’habitatge habitual i si en la data de la mort del causant es trobaven a la seva disposició, sense haver estat cedits a terceres persones.
[...]»
Article 2
Supressió de l’article 19 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions.
Article 3
Supressió de l’article 30 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions.
Article 4. Supressió de l’article 58 bis de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions.
Article 5
S’addiciona una nova disposició transitòria, que queda redactada de la manera següent: «Disposició transitòria tercera
No serà d’aplicació les reduccions a què es refereix la lletra b de l’apartat primer de l’article 29, en el cas que els subjectes passius de la liquidació de l’Impost sobre successions i donacions meritat per la transmissió precedent, s’haguessin acollit a la bonificació del 99% establerta a l’article 58 bis de la Llei 19/2010 de 7 de juny de regulació de l’Impost sobre successions i donacions.»
Disposicions finals
Primera
S’autoritza el Govern de la Generalitat a dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament i el compliment d’aquesta Llei.
Segona
1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada
en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013
Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOCARTICLES A SUPRIMIR:

Article 19. Regla de manteniment
1. El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat al manteniment de l'habitatge, o de l'habitatge subrogat de valor equivalent que esdevingui habitatge habitual del causahavent, en el patrimoni de l'adquirent durant els cinc anys següents a la mort del causant, llevat que l'adquirent mori dins aquest termini.
2. El supòsit de subrogació a què es refereix l'apartat 1 s'aplica tant si l'import resultant de la transmissió de l'habitatge habitual del causant s'ha destinat a adquirir l'habitatge habitual del causahavent com si s'ha destinat a amortitzar el préstec o crèdit hipotecari concedit al causahavent per a l'adquisició del seu habitatge habitual. La subrogació s'ha de produir en tots dos casos en el termini de sis mesos a comptar de la data de transmissió de l'habitatge habitual del causant.

Article 30. Règim d'aplicació
1. En les adquisicions per causa de mort, els contribuents dels grups I i II que defineix l'article 2, un cop aplicades les reduccions a què tinguin dret, poden reduir d'un 50 % l'excés de base imposable, amb els imports màxims següents de reducció:
a) Grup I: 125.000 euros.
b) Grup II:
- Cònjuge: 150.000 euros.
- Fill: 125.000 euros.
- Resta de descendents: 50.000 euros.
- Ascendents: 25.000 euros.
2. La reducció addicional que estableix aquesta secció no és aplicable a les adquisicions per causa de mort que corresponguin als contribuents dels grups III i IV que defineix l'article 2.
3. El percentatge de reducció i els imports màxims que estableix l'apartat 1 es redueixen a la meitat en el cas que el contribuent opti, en els termes de l'article 31, per aplicar qualsevol de les reduccions i exempcions que especifica l'article 2.2.

Article 58 bis. Bonificació de la quota tributària
Els contribuents dels grups I i II poden aplicar una bonificació del 99% de la quota tributària de l’impost sobre successions en les adquisicions per causa de mort, incloses les quantitats percebudes pels beneficiaris d’assegurances de vida que s’acumulen a la resta de béns i drets que integren llur porció hereditària.

Melitón

Nombre de missatges : 27
Fecha de inscripción : 08/10/2009

Tornar a dalt Ir abajo

PROPOSICIÓ DE LLEI DEL PSC Empty Re: PROPOSICIÓ DE LLEI DEL PSC

Missatge  Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Tornar a dalt Ir abajo

Tornar a dalt


 
Permisos d'aquest fòrum:
No pots respondre a temes en aquest fòrum