Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions

Ir abajo

Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions

Missatge  Miquel G el Dl 02 Maig 2011, 17:30

PROJECTES DE LLEI
Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions
Tram. 200-00003/09
Text presentat
Reg. 10852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2011
A la Mesa del Parlament
Germà Gordó i Aubarell, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller d’Economia i Coneixement s’aprova l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions i s’autoritza l’esmentat conseller perquè el presenti al Parlament, tot sol·licitant la seva tramitació en lectura única, d’acord amb el que estableix l’article 126 del Reglament del Parlament.»
I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present Certificat a Barcelona, el cinc d’abril de dos mil onze.
Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern
Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions
Exposició de motius
En els darrers temps, gran part de la ciutadania ha posat en qüestió la regulació aplicable a Catalunya de l’impost que grava les successions, en virtut de la qual encara se sotmet determinades herències a un gravamen prou important, per tal com es percep com un greuge comparatiu el fet que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya quedin sotmesos a un tribut que en d’altres territoris ha estat reduït de forma substancial quant a les transmissions que es produeixen entre els familiars més propers.
Essent receptius a aquest sentir de la societat catalana, cal tenir en compte que el vigent sistema de finançament i, més concretament, el règim de cessió de tributs determina en primer lloc que l’Estat és el titular de l’impost que grava les successions i que, en segon lloc i com a conseqüència del primer, no permet a les comunitats autònomes suprimir-lo o derogar-lo, si bé els atorga àmplies competències normatives
Article únic. Modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions
Es modifica la Llei 19/2010, de 7 de juny, en el sentit següent:
1. S’introdueix un article 58.bis amb la redacció següent:
«Article 58. bis. Bonificació de la quota tributària
Els contribuents dels grups I i II poden aplicar una bonificació del 99 per 100 de la quota tributària derivada d’adquisicions per causa de mort i de quantitats percebudes pels beneficiaris d’assegurances sobre la vida que s’acumulen a la resta de béns i drets que integren la seva respectiva porció hereditària.»
2. Es modifica l’apartat 2 de la disposició final primera de la Llei, que passa a tenir la redacció següent:
«2. Els imports de la reducció per parentiu i els imports màxims de la reducció addicional de la base imposable de l’impost sobre successions i donacions entren en vigor gradualment, en funció de la data de meritació del fet imposable:
a) Per als fets imposables meritats entre l’1 de gener de 2010 i el 30 de juny de 2010, s’aplica el 25% dels imports que estableixen els articles 2 i 30.
b) Per als fets imposables meritats entre l’1 de juliol de 2010 i el 31 de desembre de 2010, s’aplica el 62,5% dels imports que estableixen els articles 2 i 30.
c) Per als fets imposables meritats a partir de l’1 de gener de 2011, s’aplica el 100% dels imports que estableixen els articles 2 i 30.»
Disposició final Primera
El termini per al desplegament reglamentari previst a la disposició final segona de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions s’amplia fins al 31 d’octubre de 2011.
Disposició final segona
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per bé que la bonificació establerta a l’apartat 1 de l’article únic és d’aplicació als fets imposables meritats a partir de l’1 de gener de 2011.

Miquel G

Nombre de missatges : 23
Fecha de inscripción : 29/01/2010

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Tornar a dalt


 
Permisos d'aquest fòrum:
No pots respondre a temes en aquest fòrum