Plusvàlues... l'altre element del Negoci del Peatge de la Mort

Ir abajo

Re: Plusvàlues... l'altre element del Negoci del Peatge de la Mort

Missatge  Montse Girbau el Dc 24 Feb 2010, 08:24

Hoy viene el primer bombardeo de nuestra compañera del forum, en la carta publicada en el diario Avui.

Felicitats Mª Josep Gual
avatar
Montse Girbau

Nombre de missatges : 108
Fecha de inscripción : 28/06/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: Plusvàlues... l'altre element del Negoci del Peatge de la Mort

Missatge  irina el Dc 24 Feb 2010, 08:17

Hola:

Se me ocurre una idea. Si cada uno de nosotros accedemos a las ordenanzas fiscales de nuestros municipios (ya sea por Google o a través de las propìas páginas web de los ayuntamientos) y tras analizar el capítulo de las bonificaciones en el impuesto de plusvalía por transmisiones mortis-causa, se detecta que son poco beneficiosas, se les puede adjuntar lo dispuesto sobre ese tema en las ordenanzas de Llinars del Vallès, que son bastante equitativas. Quizá ante dicho bombardeo, algunos ayuntamientos se avengan a modificar algo para el siguiente año sus ansias recaudatorias, en un tema tan sensible como son las transmisiones sucesorias.

Irina

irina

Nombre de missatges : 261
Fecha de inscripción : 07/11/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: Plusvàlues... l'altre element del Negoci del Peatge de la Mort

Missatge  irina el Dt 23 Feb 2010, 20:23

Las diferentes ordenanzas que estáis aportando confirman el desgavell existente. Pero uno de los casos más alucinantes y retorcidos para minimizar la población beneficiada por posibles bonificaciones es la ordenanza del Ajuntament de GRANOLLERS:

Article 6. Bonificacions
1. Gaudiran d'una bonificacio de fins al 95% de la quota de l'Impost, les transmissions de terrenys i la transmissio o la constitucio de drets reals de gaudi, limitadors del domini, realitzades a titol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els conjuges, els ascendents de i adoptants en el suposit seguent:
a) Quan la finca que es transmet sigui l'habitatge habitual del causant i de les persones a favor de les quals es produeix la transmissio en el moment de la defuncio, i que els hereus no disposin de cap altre immoble a nom seu, a excepcio de la finca transmesa, una placa d'aparcament i un traster.
b) Sera tambe requisit necessari que el valor de la finca que es transmet suposi com a minim el tant per cent de la massa hereditaria, segons els trams que a continuacio es detallen:
Entre 100% i 80% de la massa hereditaria: bonificacio del 95%.
Entre 79% i 60% de la massa hereditaria: bonificacio del 85%.
• Entre 59% i 40% de la massa hereditaria: bonificacio del 60%.
Entre 39% i 20% de la massa hereditaria: bonificacio del 30%.
c) Les persones que vulguin gaudir d'aquesta bonificacio han de sol·licitar-la dins del termini establert en l'article 17,1b) d'aquesta ordenanca, i adjuntar-hi copia del testament o de la declaracio
d'hereus, de l'escriptura d'acceptacio d’herencia, i informe del Registre de la Propietat-consulta de l'index general-conforme no son titulars de cap altre immoble a l'Estat espanyol, en el moment de la mort del causant.
d) En el cas de certificar una titularitat se haura d'aportar una copia simple informativa.
e) Si s'ha concedit aquesta bonificacio, la finca no es pot transmetre de forma onerosa per actes “inter vius” dins del termini de tres anys des que es va realitzar la transmissio per causa de mort i l'Ajuntament o les persones interessades han de realitzar la liquidacio o l'autoliquidacio provisional tenint en compte la bonificacio.
f) Passat el termini de tres anys, si no s'ha realitzat cap transmissio onerosa per actes “inter vius", la liquidacio esdevindra definitiva. Si s'ha realitzat transmissio onerosa per actes “inter vius, l'Ajuntament ha de realitzar la liquidacio definitiva, considerant la quantitat ingressada com ingres a compte.

________________________________________________________________________________________________________________________

Como se puede observar, todo un despropósito. Sería interesante conseguir información de ese ayuntamiento sobre cuántas personas se han podido aplicar efectivamente dicha bonificación llena de condicionantes. Es triste que una corporación local intente aprovecharse y hacer negocio tras el fallecimiento de sus propios ciudadanos.

VIVIMOS EN UN PAÍS QUE NO AVANZA !!!!


NOTA: Editado por jordibonet para aumentar tamaño fuente.


irina

Nombre de missatges : 261
Fecha de inscripción : 07/11/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: Plusvàlues... l'altre element del Negoci del Peatge de la Mort

Missatge  jordibonet el Dt 23 Feb 2010, 13:34

I ja posats, seguint el mateix sistema de cerca amb Google, ja us he trobat les de Barcelona:

1. En les transmissions mortis causa referents a l’habitatge habitual del causant, quan els adquirents siguin el cònjuge, els descendents o adoptats o els ascendents o adoptants, es podrà gaudir d’un 95% de bonificació en la quota. Si no hi ha la relació de parentiu esmentada, la bonificació es podrà aplicar també als qui rebin de l’ordenament jurídic un tracte anàleg per a la continuació en l’ús de l’habitatge per raó de conviure amb el causant, durant els dos anys anteriors a la seva mort. El gaudi definitiu d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de l’adquisició en el patrimoni de l’adquirent durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que morís l’adquirent dins aquest termini. Si en el moment de la realització del fet imposable el causant tenia la residència efectiva en un altre domicili del qual no era titular, també tindrà la consideració d’habitatge habitual aquell que tenia aquesta consideració fins a qualsevol dia dels dos anys anteriors a la mort del causant, sempre que l’habitatge no hagi estat cedit a tercers en el període esmentat.

2. Pel que fa a les transmissions mortis causa de locals afectes a activitats empresarials o professionals, exercides a títol individual, sempre que els adquirents siguin el cònjuge, els descendents o adoptats o els ascendents o adoptants i el convivent en les unions estables de parella, constituïdes d’acord amb les lleis d’unions d’aquest tipus, es podrà gaudir, també, d’una bonificació d’un 95% de bonificació en la quota. El gaudi definitiu d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de l’adquisició en el patrimoni de l’adquirent, així com de l’exercici d’una activitat, durant els cinc anys següents a la mort del causant, llevat que morís l’adquirent dins aquest termini.
avatar
jordibonet

Nombre de missatges : 757
Fecha de inscripción : 25/02/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: Plusvàlues... l'altre element del Negoci del Peatge de la Mort

Missatge  jordibonet el Dt 23 Feb 2010, 13:29

Jo acabo de donar un cop d'ull a la de Badalona, i diu el següent:

Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l'impost que s’acrediti com a conseqüència de la transmissió de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi, limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels cònjuges, ascendents o adoptants i descendents o adoptats. Aquest benefici fiscal restarà condicionat als requisits següents:
a) Que l’objecte tributari el constitueixi el domicili habitual del causant i els adquirents.
b) Que el valor cadastral del sòl corresponent a la finca objecte de transmissió en l'exercici en què tingui lloc sigui inferior a 60.000 euros.


c) Que la propietat es mantingui durant els deu anys següents a la mort del causant, excepció feta que morí l’adquirent dintre de l'esmentat termini.

O sigui, que si d'entrada els hereus no hi viuen, no tenen cap dret a bonificació.

Per cert, jo ho he trobat ràpidament cercant amb Google AJUNTAMENT DE BADALONA ORDENANCES FISCALS

avatar
jordibonet

Nombre de missatges : 757
Fecha de inscripción : 25/02/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: Plusvàlues... l'altre element del Negoci del Peatge de la Mort

Missatge  assgupe el Dt 23 Feb 2010, 13:16

Irina,

Les ordenances referents a les plusvalues que comentes, es poden trobar per Internet a les webs dels Ajuntaments o s'ha de mirar en algún altre lloc?.

Gràcies.

assgupe

Nombre de missatges : 61
Fecha de inscripción : 22/02/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: Plusvàlues... l'altre element del Negoci del Peatge de la Mort

Missatge  irina el Dl 22 Feb 2010, 19:32

Este caso me ha generado la curiosidad de analizar las actuales ordenanzas fiscales de los colindantes municipios de Cardedeu y Llinars del Vallès, referidas a la plusvalía municipal:

CARDEDEUEs concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau I adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, sempre I quan hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció d'aquest.LLINARS DEL VALLÈS

Es concedirà una bonificació del 50 per cent de la quota de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els ascendents de primer grau.


Como se puede observar, el de Cardedeu está redactado con la famosa falacia de que la bonificación es muy elevada (95%), pero solo se refiere a la vivienda habitual y con el condicionante crítico de la convivencia. (Como estadísticamente, a partir de una cierta edad la mayoría de los hijos suelen vivir independientemente de los padres, al final el número de los beneficiados efectivamente por la bonificación se reduce sustancialmente).
En cambio, en Llinars la bonificación es más reducida (50%), pero se aplica sobre el terreno perteneciente a cualquier tipo de inmueble y sin el condicionante de convivencia. Parece un sistema más equitativo y fácilmente aplicable a la generalidad de ciudadanos de dicha población.

LLINARS, aplica la bienintencionada filosofía generalista del artículo 108.4 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales ("Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 % de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la bonificación a que se refiere el párrafo anterior se establecerá en la ordenanza fiscal").

Un nuevo ejemplo de que las leyes no tienen que dar tanta libertad de actuación a las entidades locales, ya que son organizaciones muy difíciles de controlar y mediante las ordenanzas fiscales pueden generarse verdaderos expolios y agravios comparativos.
¿Qué se puede hacer?. De momento continuar denunciando públicamente esa casuística de catastrazos más o menos camuflados, a ver si el pueblo reacciona y entre todos conseguimos un sistema tributario algo más justo y que no dependa de los caprichos de quienes ostenten el poder. Parece una utopía, pero lo que está claro que callando seguro que no se consigue mejora alguna, sino todo lo contrario, especialmente en estos tiempos de arcas municipales, autonómicas y estatales vacías.

irina

Nombre de missatges : 261
Fecha de inscripción : 07/11/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: Plusvàlues... l'altre element del Negoci del Peatge de la Mort

Missatge  Montse Girbau el Dl 22 Feb 2010, 19:16

Aquesta senyora de la carta, es refereix a un impost nou, en el cercador de google he trobat això:
Anunci daprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a 2010: impost sobre béns immobles; Impost activitats econòmiques; Impost sobre vehicles de tracció mecànica; Impost s/increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Algú m'ho pot explicar si és un impost nou?
avatar
Montse Girbau

Nombre de missatges : 108
Fecha de inscripción : 28/06/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: Plusvàlues... l'altre element del Negoci del Peatge de la Mort

Missatge  jordibonet el Dl 22 Feb 2010, 16:48

Jo crec que aquesta senyora a confós el IS per aquest impost que ella anomena de "transmisió patrimonial".

Sent la vivenda habitual de la mare, el mes probable es que gaudís del 95% de reducció, i per tant, si no hi havía gaire cosa mes, lliga amb que pagués molt menys que amb la plusvàlua (suposo que a Cardedeu no deu haver-hi reducció per defunció, o be aquesta està tant condicionada que no l'ha beneficiat).

I jo sempre he dit que deixar la gestió integral d'una herència a una notaría (si es aquest el cas), no es el que trobo mes recomanable.
avatar
jordibonet

Nombre de missatges : 757
Fecha de inscripción : 25/02/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Plusvàlues... l'altre element del Negoci del Peatge de la Mort

Missatge  Sobek71 el Dl 22 Feb 2010, 16:30

Hola a tots!

He llegit la carta a la bústia del diari AVUI, de la Sra o Stra Carme LLimiana Trogal.

http://noimpostsuccessions.forocatalan.com/avui-f19/22-02-2010-bustia-la-feina-ben-feta-carme-llimiana-trogal-t3438.htm#8328

Pel que entenc li van caure a sobre les plusvàlues, oi?..amb els recàrrecs..

El que no acabo d'entendre és que des de la Notaria no va activar-se tot plegat.

En tot cas, entenc que és una denúncia més sobre l'altre impost paral·lel al d' ISD, i que sòn les plusvàlues...l'altre company que va de la maneta de l'ISD, per passar pel peatge...
i encara hi ha gent que defensa que no hi ha una doble imposició..

Salut

Sobek71

Nombre de missatges : 173
Fecha de inscripción : 16/12/2008

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: Plusvàlues... l'altre element del Negoci del Peatge de la Mort

Missatge  Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Tornar a dalt Ir abajo

Tornar a dalt


 
Permisos d'aquest fòrum:
No pots respondre a temes en aquest fòrum