ARA SI, ARA SI !!! PUBLICACIO AL DOGC 15/06/2011

Ir abajo

Re: ARA SI, ARA SI !!! PUBLICACIO AL DOGC 15/06/2011

Missatge  Admin el Dv 17 Jun 2011, 15:03

Efectivament, ara i només ara és quan la nova norma ha entrat definitivament en vigor.

Gràcies Miquel G per estar atent al DOGC i també, com no, a la nostre inefable i incansable Montser, que també ho ha publicat a l'Hemeroteca, i

FELICITATS A TOTS !!
avatar
Admin
Admin

Nombre de missatges : 1108
Fecha de inscripción : 26/10/2008
Edad : 69

Veure perfil de l'usuari http://www.nosuccessions.org

Tornar a dalt Ir abajo

ARA SI, ARA SI !!! PUBLICACIO AL DOGC 15/06/2011

Missatge  Miquel G el Dj 16 Jun 2011, 00:27

DOGC 5900 – 15.6.2011 33723
http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007
DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA
LLEI
3/2011, del 8 de juny, de modiicació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació
de l’impost sobre successions i donacions.
EL PRESIDENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en
nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, promulgo la següent
LLEI
Preàmbul
El sistema de finançament vigent, i concretament el règim de cessió de tributs,
determina que l’Estat és el titular de l’impost que grava les successions, i consegüentment
no permet a les comunitats autònomes suprimir-lo o derogar-lo, si bé
els atorga àmplies competències normatives.
En aquest marc competencial, la Generalitat pot introduir modificacions en els
elements de quantificació del tribut –establiment de reduccions de la base imposable,
fixació de la tarifa i dels coeficients multiplicadors i aprovació de bonificacions
i deduccions de la quota–, de manera que, sense suprimir l’impost, pot aprovar
determinades normes que beneficiïn especialment els contribuents que rebin herències
dels familiars més propers: així, reduint sensiblement el cost fiscal d’aquestes
transmissions, es garanteix que, en cas de mort, el patrimoni aplegat al llarg d’una
vida es pugui mantenir en l’entorn familiar.
En els darrers temps, una gran part de la ciutadania ha posat en qüestió la regulació
aplicable a Catalunya de l’impost que grava les successions, en virtut de la qual encara
se sotmeten determinades herències a un gravamen força important, per tal com
es percep com un greuge comparatiu el fet que els ciutadans de Catalunya estiguin
sotmesos a un tribut que en altres territoris ha estat reduït de manera substancial
quant a les transmissions que es produeixen entre els familiars més propers.
La present llei, doncs, modifica dos punts de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de
regulació de l’impost sobre successions i donacions: d’una banda, crea una bonificació
del 99% de la quota de l’impost de successions per a les transmissions a favor
del cònjuge, dels descendents o dels ascendents –és a dir, a favor dels contribuents
dels grups de parentiu I i II–, i també per a les quantitats que aquests contribuents
percebin com a beneficiaris d’assegurances de vida; d’altra banda, pel que fa a les
reduccions aplicables a la base imposable, avança a l’1 de gener de 2011 la tercera i
darrera fase de l’entrada en vigor gradual dels imports de la reducció per parentiu
i de la reducció addicional.
Article 1
Addició d’un article a la Llei 19/2010
S’afegeix un article, el 58 bis, a la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de
l’impost sobre successions i donacions, amb el text següent:
“Article 58 bis. Bonificació de la quota tributària
”Els contribuents dels grups I i II poden aplicar una bonificació del 99% de la
quota tributària de l’impost sobre successions en les adquisicions per causa de mort,
incloses les quantitats percebudes pels beneficiaris d’assegurances de vida que
s’acumulen a la resta de béns i drets que integren llur porció hereditària.”
DISPOSICIONS
Diari Oicial de la Generalitat 33724 de Catalunya Núm. 5900 – 15.6.2011
http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007
Disposicions
Article 2
Modiicació de la disposició inal primera de la Llei 19/2010
1. S’afegeix un nou apartat, l’1 bis, a la disposició final primera de la Llei 19/2010,
amb el text següent:
“1 bis. En allò que disposa l’article 58 bis, aquesta llei s’aplica als fets imposables
meritats a partir de l’1 de gener de 2011.”
2. Es modifica l’apartat 2 de la disposició final primera de la Llei 19/2010, que
resta redactat de la manera següent:
“2. Els imports de la reducció per parentiu i els imports màxims de la reducció
addicional de la base imposable de l’impost sobre successions i donacions entren
en vigor gradualment, en funció de la data de meritació del fet imposable:
”a) Per als fets imposables meritats entre l’1 de gener de 2010 i el 30 de juny de
2010, s’aplica el 25% dels imports que estableixen els articles 2 i 30.
”b) Per als fets imposables meritats entre l’1 de juliol de 2010 i el 31 de desembre
de 2010, s’aplica el 62,5% dels imports que estableixen els articles 2 i 30.
”c) Per als fets imposables meritats a partir de l’1 de gener de 2011, s’aplica el
100% dels imports que estableixen els articles 2 i 30.”
Article 3
Modiicació de la disposició inal segona de la Llei 19/2010
Es modifica la disposició final segona de la Llei 19/2010, que resta redactada de
la manera següent:
“El Govern ha d’aprovar abans de l’1 de novembre de 2011 el decret que doni
compliment als mandats expressos de desplegament reglamentari que conté aquesta
llei.”
DISPOSICIÓ FINAL
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.
Palau de la Generalitat, 8 de juny de 2011
ARTUR MAS I GAVARRÓ
President de la Generalitat de Catalunya
ANDREU MAS-COLELL
Conseller d’Economia i Coneixement
(11.158.093)

Miquel G

Nombre de missatges : 23
Fecha de inscripción : 29/01/2010

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Tornar a dalt


 
Permisos d'aquest fòrum:
No pots respondre a temes en aquest fòrum