03/05/2011 - GENERALITAT DE CATALUNYA - Sala de premsa - El Consell Executiu aprova el Pla de Govern 2011-2014, la carta de navegació per reactivar l'economia i refermar l'Estat del Benestar

Ir abajo

03/05/2011 - GENERALITAT DE CATALUNYA - Sala de premsa - El Consell Executiu aprova el Pla de Govern 2011-2014, la carta de navegació per reactivar l'economia i refermar l'Estat del Benestar

Missatge  Montser el Dc 04 Maig 2011, 09:25

GENERALITAT DE CATALUNYA
Sala de premsa
El Consell Executiu aprova el Pla de Govern 2011-2014, la carta de
navegació per reactivar l'economia i refermar l'Estat del Benestar
Publicat 03/05/2011

El pla es pot consultar a www.gencat.cat/pladegovern

* El Pla de Govern identifica els reptes i objectius estratègics de país que marcaran l’acció de governamental aquesta legislatura

* Es vertebra en 8 grans eixos amb la prioritat de reactivar l’economia del país i refermar l’Estat del Benestar

* Proposa 474 objectius per pal·liar una triple crisi: l’econòmica, la de les relacions Catalunya-Espanya i també la de la confiança en les institucions

El Consell Executiu ha aprovat avui el Pla de Govern 2011-2014, la carta de navegació que marcarà l’acció de Govern durant aquesta legislatura. Es tracta d’un document que identifica els reptes i objectius estratègics de país i que fixa les línies d’actuació i les accions concretes a dur a terme en els propers quatre anys. El document concreta mesures per pal·liar els efectes d’una triple crisi: l’econòmica i les seves conseqüències socials; la de les relacions Catalunya-Espanya, i la de la confiança en les institucions.

La recuperació econòmica del país és la prioritat d’aquest Govern juntament amb la defensa de l’Estat del Benestar i així queda reflectit en els 474 objectius que recull el Pla de Govern. A més, els compromisos del Govern són oberts i flexibles, de manera que poden variar si la conjuntura canvia.

Més enllà de ser un element de planificació del treball transversal de tots els departaments, el document també pretén millorar la transparència en les relacions del Govern amb els ciutadans: és una eina d’informació per conèixer els objectius i reptes de l’Executiu però alhora permet seguir i avaluar el compliment dels compromisos adoptats amb la ciutadania ja que, per primera vegada, el Pla reflecteix allò que els electors han votat. Uns compromisos que han estat formulats des d’una òptica de Govern i amb coneixement de la situació real de l’Administració.

El Pla de Govern 2011-2014 recull les línies d’actuació de l’Executiu per fer front a 10 grans reptes de país:

1. La creació d’ocupació
2. La millora de l’educació i la formació al llarg de la vida
3. La sostenibilitat de l’Estat del Benestar
4. L’abastament d’energia i aigua
5. La seguretat de les persones i béns
6. Les relacions entre Catalunya i Espanya
7. La immigració i la seva integració
8. La identitat i la internacionalització en un entorn de globalització
9. La transparència en la vida pública i la lluita contra la corrupció
10. La millora de la situació financera de l’Administració. La reducció del dèficit


Per aconseguir-ho, el Pla de Govern 2011-2014 s’estructura en vuit eixos, 64 àmbits d’actuació i 474 objectius, que han de permetre reduir les xifres de l’atur i alhora ajudar les empreses i els emprenedors en la creació d’ocupació. També és voluntat de l’Executiu consolidar l’Estat del Benestar i, per això, es dibuixen accions que garanteixin el benestar dels ciutadans, l’educació sanitària, l’educació o la igualtat d’oportunitats. En aquest sentit, els grans reptes seran la lluita contra el fracàs escolar, la preservació del model sanitari català o la construcció d’un model català d’atenció a les persones amb dependència.

El Pla de Govern també recull respostes per resoldre la crisi de les relacions Catalunya-Espanya -a través, per exemple, de la proposta d’un pacte fiscal i de la consecució de noves cotes de sobirania– i també per superar la crisi de confiança en les institucions amb una aposta per reformar l’Administració per tal de fer-la més eficient, àgil i transparent amb els ciutadans.

EIXOS

Eix 1. Economia i sectors productius

* Impulsar la creació d’ocupació, millorar l’estabilitat i qualitat en el treball i consolidar un marc de relacions laborals

* Fixar una política fiscal que incentivi el creixement i l’activitat productiva

* Potenciar la col·laboració amb les entitats financeres per garantir la liquiditat d’empreses i famílies

* Austeritat en l’Administració pública. Reducció del dèficit i l’endeutament

* Fer de la innovació la força motriu del creixement econòmic

* Fomentar la internacionalització del teixit productiu, incrementant el volum de les exportacions, la presència en nous mercats i la inversió directa

* Fomentar l’aparició de noves empreses, estimulant l’esperit emprenedor i facilitant la seva activitat

* Defensar la competitivitat del teixit productiu de Catalunya

* Reconèixer l’empresa i crear un entorn que afavoreixi la competitivitat i l’increment de la productivitat

* Situar la recerca i la innovació com a elements necessaris per al futur de l’economia catalana

* Consolidar els fonaments per al desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya

* Garantir l’harmonia en les relacions de consum i protecció de la part més dèbil d’aquesta relació


Per aconseguir-ho, entre d’altres coses, es vol impulsar un Pla per a la reactivació econòmica i el creixement; suprimir l’impost de successions, desplegar l’Agència Tributària de Catalunya d’acord amb l’Estatut i propiciar mesures per a la moderació fiscal.

També es treballarà per aconseguir recursos i serveis financers per a l’activitat productiva alternatius al finançament bancari i també per impulsar el sistema d’avals públics per a PIME i microempreses. En aquest sentit, el Govern es declara business friendly per facilitar l’activitat d’empreses i advoca per fomentar la cooperació empresarial. Tot i així, el Pla assenyala la necessitat de la recerca i la innovació per al futur de l’economia catalana i, per això, impulsarà la Llei de la Ciència i revisarà el Pla de Recerca i Innovació 2010-2013 per adaptar-lo a la situació actual.

En aquest eix de l’economia i la productivitat, el Govern també explicita el seu compromís amb la reducció del dèficit i, per això, reitera la reducció d’un 20-25% els departaments, càrrecs públics i personals de confiança i les empreses, organismes i consorcis públics.

Eix 2. Ensenyament

* Aposta pel model educatiu d’interès públic basat en la coresponsabilitat

* Reduir a la meitat el fracàs escolar com a objectiu de país

* Fer de cada centre un centre de qualitat. Priorització dels centres amb alumnes amb més dificultats

* Promoure la formació permanent al llarg de la vida

* Fer una Administració educativa al servei dels centres educatius

* Catalunya aspira a l’excel·lència en educació superior i recerca i transformar aquest coneixement en més activitat econòmica i més benestar


En aquest punt, el Govern promou la implicació de la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal dels alumnes i promou mesures com l’establiment de criteris complementaris en el procés de preinscripció als ensenyaments obligatoris i gratuïts, l’establiment d’horaris escolars més eficients i adaptats a les necessitats de les famílies, i la millora dels concerts i l’extensió del finançament públic als ensenyaments postobligatoris.

Per tal de lluitar contra el fracàs escolar, l’Executiu potencia el talent al llarg de tot el sistema educatiu i estableix la competència lectora com a eix vertebrador de l’aprenentatge. També treballa per reduir la burocràcia administrativa perquè els centres es puguin dedicar al seu objectiu fonamental: ensenyar i orientar els alumnes.

El Govern promou un model integral de la formació professional i vol establir títols propis que s’adeqüin als sectors productius de Catalunya. També vol consensuar un nou model universitari que premiï l’excel·lència, que millori la selecció de professorat i que promogui una política pròpia de beques universitàries.

Eix 3. Salut

* Definir l’escenari per a la sostenibilitat i el progrés del sistema sanitari català 2011-204

* Millorar l’eficiència i l’agilitat de l’Administració sanitària

* Adaptar el model d’atenció assistencial a les noves necessitats

* Millorar la gestió, els resultats i l’excel·lència de la sanitat pública

* Reforçar la protecció i la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la seguretat alimentària

* Recuperar les relacions de confiança institucional, en la gestió i en l’atenció directa al ciutadà, situant el professional en un dels eixos clau del sistema

* Implicar i coresponsabilitzar el ciutadà en la seva salut

* Reconèixer la complementarietat del sistema de sanitat privada

* Reordenar i optimitzar les estructures de recerca i promoure’n la gestió empresarial que permeti recuperar el valor de la inversió

* Promoure la marca Q de Qualitat de Salut Catalunya, pública i privada, com a referent d’excel·lència

En el camp de la salut, el document és una garantia del model assistencial del Sistema Sanitari Català. Per assegurar el futur del model, proposa un pla d’austeritat i simplificació de l’Administració sanitària i noves formes de gestió de les llistes d’espera i d’hospitalitzacions convencionals. També s’advoca per simplificar l’administració corporativa territorial i per simplificar i reorientar el Sector Públic Salut vinculat per adequar-lo a les finalitats de gestió.

En l’adaptació del model d’atenció assistencial a les noves necessitats sanitàries, es fixa el desplegament d’un model d’integració assistencial i l’articulació de serveis d’atenció a les persones. També es garantirà l’equitat d’accés a resultats i qualitats, i gestionar la variabilitat en la pràctica mèdica.

També es vol optimitzar l’ús de les TIC com a eix integrador de les polítiques sanitàries i dels agents implicats; promoure la participació efectiva dels professionals sanitaris en la governança i la gestió, i posar en marxa l’Observatori de les Professions Sanitàries així com polítiques de formació d’aquests professionals.

Pel que fa a la implicació del ciutadà, es vol implantar una campanya informativa sobre els costos sanitaris i definir un model de relació amb la ciutadania d’acord amb els seus drets i deures.

Es vol definir un espai de convivència sanitat pública i privada per posar en valor la complementarietat del sistema de sanitat privada. També es treballarà per promoure la Cooperació Público-Privat (CPP) i el Partenariat per a la inversió, recerca i innovació. Finalment, es defineix la promoció de la internacionalització del sistema sanitari català i la marca Q de Qualitat de la Sanitat Catalana.

Eix 4. Polítiques socials i família

* Promoure la natalitat i la família com a eix vertebrador de la política social, estructura bàsica transmissora de valors i generadora de solidaritat

* Promoure l’autonomia personal

* Millorar les polítiques de promoció de la integració social i laboral de les persones amb discapacitat

* Treballar per acabar amb una Catalunya dual on hi ha gent que viu en crisi permanent

* Impulsar la participació activa de la gent gran a la societat

* Protegir els infants

* Polítiques a favor del tercer sector i el voluntariat

* Treballar, en l’àmbit de la immigració, per la cohesió social sota la premissa: un sol poble, amb igualtat de drets i deures

* Desenvolupar polítiques per fer de la joventut el present i el futur del país

* Convertir l’Administració en un referent per a les dones de Catalunya

* Donar suport a les entitats i clubs com a entitats bàsiques de foment de la pràctica esportiva

* Promoure la igualtat i el respecte a la pluralitat en l’àmbit religiós

Aquests objectius es concretaran amb diferent normativa com el desplegament, entre d’altres, de la Llei de suport a les famílies o el de la Llei d’acollida i la posada en funcionament l’Agència de Migracions de Catalunya. També es desenvoluparà la Llei de drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. A més, es promourà una nova llei d’accessibilitat i de supressió de les barreres arquitectòniques. Així mateix, en l’àmbit de les lleis, es marca la revisió de la dels centres de culte.

També es fixa l’aprovació del Pla Nacional de Joventut i la realització del Pla de Polítiques de dones 2012-2015. Es promourà el Pacte per a la Infància i es desenvoluparà el Pacte Nacional per a la Immigració. També es preveu elaborar un Pla integral de suport a la família i impulsar un Pla d’inclusió social; un Pla de suport al Tercer Sector; el Pla nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat o l’integral del poble gitano.

En l’àmbit de les polítiques socials, es vol passar de la dependència a la promoció de l’autonomia personal. En aquest punt, s’aposta per impulsar nous models d’atenció diürna i residencial i reduir les llistes d’espera o agilitzar l’obtenció dels certificats i les valoracions de les persones amb dependència. Pel que fa les persones amb discapacitat, també es vol efectuar la valoració i la revisió del grau en un termini de tres mesos.

Eix 5. Seguretat


* Adoptar la política de tolerància zero amb la delinqüència i més protecció a la víctima

* Potenciar el cos de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i incrementar-ne el prestigi

* Impulsar les polítiques de protecció civil i gestió de les emergències per bastir un model integral d’emergències

* Reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes

* Millorar les infraestructures de suport a la seguretat i les emergències

* Gestionar una política pública d’execució penal eficaç i socialment responsable

Per complir amb aquests àmbits, es planteja lluitar contra el tràfic de drogues entre la gent jove, amb una especial atenció a l’escola i implementar mecanismes de col·laboració entre els cossos de seguretat i la seguretat privada.

També es vol potenciar la projecció pública dels Mossos d’Esquadra amb el seu accés a organismes internacionals com la Interpol i l’Europol, convertir el cos en un referent policial del sud d’Europa així com reforçar la coordinació amb les policies locals catalanes.

El text també preveu millorar l’organització i la gestió del cos de Bombers, reforçar les unitats del cos de Bombers amb equipaments i formació especialitzada i millorar el servei 112 com a únic número d’emergències a tot el territori català.

Per aconseguir reduir la sinistralitat, es vol millorar la senyalització viària, instal·lar radars en els llocs on hi hagi més situació de risc de patir un accident i potenciar els plans catalans de Seguretat Viària. En l’àmbit penal, s’aposta per potenciar el compliment de les mesures alternatives a l’empresonament com a eina econòmicament i socialment sostenible i eficaç per a l’execució penal.

Eix 6. Política territorial i sostenibilitat ambiental


* Configurar una estructura territorial eficient, sostenible i cohesionada

* Prioritzar les infraestructures sostenibles que generin cohesió i competitivitat

* Avançar cap a un model de mobilitat més sostenible ambientalment i econòmica, en el qual la millora de la gestió és un aspecte clau.

* Impulsar polítiques ambientals i de lluita contra el canvi climàtic com un eix transversal i vertebrador del país

* Garantir l’abastament d’aigua a tot el país amb una visió integral del cicle de l’aigua

* Apostar per un model energètic equilibrat basat a garantir la qualitat del subministrament per arribar a un model català de generació i consum d’energia que sigui sostenible.

* Facilitar l’accés a l’habitatge a la ciutadania, reactivar el sector de la construcció i promoure uns pobles i ciutats més cohesionats i amb qualitat de vida.

El Govern projecta planificar les infraestructures de manera integrada i reprogramar les inversions sota els principis de realisme, la priorització i la concertació. També vol dotar el país d’una xarxa viària adequada, segura i que garanteixi l’accessibilitat a tot el territori i millori la competitivitat i el desenvolupament econòmic. En l’àmbit del transport públic, es vol fomentar un transport públic de viatgers integrat i millorar la gestió i les infraestructures dels serveis ferroviaris de viatgers.

Pel que fa a la sostenibilitat, es fomentaran mesures de prevenció de residus i es treballarà per reduir-ne la generació. Es vol aconseguir també una administració i gestió eficient del cicle de l’aigua i establir un model energètic competitiu econòmicament i amb menys dependència exterior.

Eix 7. Administració

* Reformar l’Administració perquè respongui amb més eficàcia i agilitat, amb tràmits senzills i menys burocràcia

* Defensar una funció pública professionalitzada, formada i eficient

* Impulsar l’organització territorial pròpia de Catalunya

* Configurar una Administració de justícia com un servei públic per als ciutadans

* Bastir un dret propi adequat a la realitat social del país

* Fer una Administració més transparent i més propera a la ciutadania per lluitar contra la desafecció.

En aquest Eix es manté la directriu de no aprovar cap regulació nova que no comporti, com a mínim, l’eliminació d’una d’antiga i també es preveu un Pla nacional per a l’Administració electrònica que comporti la generalització dels tràmits electrònics i en línia. De fet, es vol aconseguir que el 90% dels tràmits estiguin disponibles a la finestreta única empresarial en un termini de quatre anys. La reforma de l’Administració també passa per la reforma de la funció pública a les administracions públiques de Catalunya a través d’un marc normatiu integral.

En aquest camp es preveuen modificacions legislatives com la nova llei de governs locals de Catalunya, que actualitzi i adeqüi les competències; la llei de finançament local i la de la finestreta única i també aconseguir el consens per elaborar una llei electoral de Catalunya. També es vol desenvolupar el dret civil català completant la renovació del Codi Civil i impulsar la creació d’un Consell de Justícia de Catalunya com a òrgan desconcentrat del Consell General del Poder Judicial.

Eix 8. Nació, llengua i cultura

* Impulsar el pacte fiscal com a objectiu de país per reduir el dèficit fiscal a la meitat

* Aconseguir noves cotes de sobirania per a Catalunya

* Fer una política lingüística activa de prestigi i qualificació de la llengua catalana

* Vindicar i cercar la màxima centralitat de la cultura en la dinàmica social

* Situar Catalunya al món fent-ne un actor global i impulsar la seva projecció com a país

El Pla de Govern preveu negociar amb l’Estat un Pacte Fiscal Català que permeti gestionar a la Generalitat tots els impostos i renegociar també els traspassos que no compleixen amb el potencial que preveu l’Estatut o els no negociats. També es vol aprofundir en l’autogovern a partir dels objectius fixats pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre de 2005 així com el dret a decidir sobre totes les infraestructures del país.

Encara en aquest àmbit es treballarà per enfortir la immersió lingüística, acostar la normalització lingüística a tot el territori, i desplegar la Llei del cinema.

En el camp cultural, se subratlla la necessitat d’aconseguir un gran acord per la cultura o per millorar la xarxa de biblioteques, i en el de la projecció exterior, promocionar la participació de Catalunya a les organitzacions internacionals, especialment a la UNESCO, i reforçar les capacitats institucionals de la Generalitat pel que fa l’acció exterior i davant la Unió Europea.

Llegir aquí: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=109151&utm_source=gencat.cat&utm_medium=twitter&utm_campaign=gencat

Resum del Pla de Govern 2011-2014: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/05/03/16/27/f0c0297b-9fec-4f25-9799-f4a56f7abf35.pdf
avatar
Montser

Nombre de missatges : 4636
Fecha de inscripción : 08/05/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Tornar a dalt


 
Permisos d'aquest fòrum:
No pots respondre a temes en aquest fòrum