Aceptacion herencia

Ir abajo

Re: Aceptacion herencia

Missatge  Melitón el Dg 22 Nov 2009, 12:38

Bon dia,
Aquesta reducció s'aplica sobre la base imposable (valor dels béns que integren l'herència), i és la més favorable entre les opcions indicades, a condició de què:
- es tracti d'herència a favor dels grups de parentiu que indica l'article
- que la segona herència s'hagi causat dins del 10 anys següents, computant els terminis entre defuncions (defunció del causant de la primera herència i defunció del causant de la segona herència).
- i que la primera herència hagi tributat i ingressat impost de successions de manera efectiva.
O sigui:
- La primera opció consisteix en reduir els valor dels béns de la segona herència en l'import de la quota (impostos pagats) en la primera herència, sense altra condició que la defunció del causant de la primera herència s'hagi produït dins dels 10 anys anteriors.
- La segona opció es aplicar la reducció del 50%, 30% o 10% al valor dels béns de la segona herència segons la defunció del causant de la primera herència s'hagi produït dins de fins a 1, 5 o 10 anys.
Pot passar que en algun supòsit (en especial entre els 5 i 10 anys) els impostos pagats hagin estat superior als 10% que seria la reducció màxima dins d'aquest tram temporal, i per tant, sigui més favorable deduir-ne la quota ingressada.
Aquestes reduccions són compatibles amb les altres reduccions, generals i puntuals, aplicable a cada herència, si bé les reduccions percentuals (50%, 30% o 10%) s'apliquen al valor residual dels béns després d'aplicar les altres reduccions aplicables segons l'apartat 1 del mateix article, que són totes les reduccions ja conegudes (la general, últim domicili, empresa familiar, etc ...).
Salutacions

Melitón

Nombre de missatges : 27
Fecha de inscripción : 08/10/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: Aceptacion herencia

Missatge  jordibonet el Dv 20 Nov 2009, 11:22

Ja en tenía coneixement, però per als no experts ens costa entendre aquest redactat, no se si sería possible que algun dels forers que en sabeu mes de l'assumpte ens pogueu posar un exemple pràctic.
avatar
jordibonet

Nombre de missatges : 757
Fecha de inscripción : 25/02/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: Aceptacion herencia

Missatge  Melitón el Dj 19 Nov 2009, 21:03

Afegiria que si uns mateixos béns són objecte de dues o més transmissions en favor de consorts, descendents, ascendents, ... la segona herència té una reducció en funció del paràmetres que poso més avall.(Llei 21/2001, de 28 de desembre)
Article 2 . Reduccions de la base imposable
....
2. Si uns mateixos béns o drets, en un període màxim de deu anys, fossin subjecte de dues o més transmissions mortis causa en favor del cònjuge, dels descendents, dels ascendents, dels adoptants o dels adoptats, en la segona i ulteriors transmissions s’ha de practicar en la base imposable, amb caràcter alternatiu, la més favorable de les dues reduccions següents:

a) Una reducció en una quantia equivalent a l’import de les quotes de l’impost sobre successions i donacions satisfetes per raó de les transmissions mortis causa precedents.

b) La reducció que resulti en funció de l’escala següent:

Primer. Reducció del 50% del valor real dels béns i els drets, quan la segona transmissió o la ulterior s’hagi produït dins l’any natural següent comptat des de la data de la primera transmissió o l’anterior.

Segon. Reducció del 30% del valor real dels béns i els drets, quan la segona transmissió mortis causa o la ulterior s’hagi esdevingut després del primer any i abans del transcurs de cinc anys naturals comptats des de la data de la primera transmissió o l’anterior.

Tercer. Reducció del 10% del valor real dels béns i els drets quan la segona transmissió o la ulterior s’hagi produït després dels cinc anys naturals següents a la data de la primera transmissió mortis causa o l’anterior.

Quart. En el cas que les reduccions a què es refereixen els punts primer, segon i tercer d’aquesta lletra recaiguin sobre béns i drets als quals sigui aplicable el que disposa la lletra d de l’apartat 1, el percentatge de reducció només s’aplica al romanent del valor del bé o el dret que no n’és objecte.

3. L’aplicació de les reduccions a què fa referència l’apartat 2 és condicionada al fet que, per raó de la primera adquisició mortis causa o l’anterior, s’hagi produït una tributació efectiva en concepte de l’impost sobre successions i donacions, i s’entén sens perjudici de les reduccions que hi escaiguin. En qualsevol cas, s’admet la subrogació de béns o drets sempre que s’acrediti fefaentment.

Melitón

Nombre de missatges : 27
Fecha de inscripción : 08/10/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: Aceptacion herencia

Missatge  mylai el Dt 17 Nov 2009, 13:36

No hi ha cap problema. Quan s'atorgui l'escriptura s'eleven a públiques totes les transmissions i es fa contar que l'impost de la primera herència ja està pagat, adjuntant al document públic els corresponents justificants. Pel que fa a la segona herència, es paga l'impost corresponent en el moment i ja està.

mylai

Nombre de missatges : 176
Fecha de inscripción : 25/04/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Aceptacion herencia

Missatge  mirapalante1 el Dl 16 Nov 2009, 16:53

Quisiera consultaros si ha efectos de liquidación del impuesto es imprescindible hacer el acto de aceptación de la herencia delante de Notario. Si no se hace y se liquida el impuesto a partir de la relación de bienes que se declaran, en sucesivas sucesiones ¿hay algún problema en cuanto al pago de los nuevos impuestos devengados por nuevas sucesiones del mismo patrimonio?.

Ejemplo, fallece un conyuge con testamento en favor del otro, hereda él y la legitima su único hijo. Se declara el impuesto pero no se hace aceptación de herencia ante notario. Al cabo de dos años fallece el conyuge superviviente y hereda el mismo único hijo, ahora sí se hace la aceptación de herencia con el objeto de cambiar propiedades en el registro etc.. Parece que esta aceptacion debe ser por un lado la del primer fallecimiento y por otro la del nuevo si bien del primero ya se ha pagado el impuesto.

mirapalante1

Nombre de missatges : 1
Fecha de inscripción : 16/11/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: Aceptacion herencia

Missatge  Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Tornar a dalt Ir abajo

Tornar a dalt


 
Permisos d'aquest fòrum:
No pots respondre a temes en aquest fòrum