donació en vida

Ir abajo

Re: donació en vida

Missatge  Melitón el Dc 25 Nov 2009, 01:43


Adició de Bens de l'article 11 de la Llei Impost de Successions (L.I.S.) : Una cosa és allò que preveu l'article 61 de la LIS al qual fa referència Meliton (acumulació de donacions realitzades en els 4 anys anteriors a la defunció) i l'altra és allò que es preveu a l'article 11 de la mateixa Llei, el qual estableix que se sumaran al capdal hereditari els bens (immobles, diners o qualsevol altra) que hagin sortit del patrimoni del causant durant l'any anterior a la defunció, tret que aquestos s'hagin trasmès a persones que no siguin hereus, llegataris, parents fins al tercer grau d'aquestos o cònjuge del causant.
Si els bens han passat a mans de l'hereu, llegatari, els seus parents fins al tercer grau o al cònjuge del causant no se sumaran al capdal hereditari si el beneficiari demostra que la sortida d'aquest bé ha estat compensada per la aportació d'un altre bé (diners, immobles ....) al patrimoni del difunt. Per tant, interpretant-t'ho a sensu contrari, si els bens han estat donats pel causant a quansevol d'aquestes persones, al ser la donació una cessió de bens a títol gratuit, o sigui, sence cap compensació amb altres bens, entenc que, si s'ha produit la donació dins de l'any anterior a la defunció, aquest bé s'ha de afegir al capdal hereditari, a no ser que, a canvi d'aquesta donació, s'ha cedit al difunts algun altre bé.
Per tant, tal com s'estableix a l'article 11,4 de la LIS, si aquestos bens no es declaren a la liquidació de l'impost de successions, l'Administració pot obrir un procediment d'inspecció per determinar si son addicionables i afegir-los al capdal hereditari i, si procedeix, girar la corresponent liquidació complementària. Una altra cosa és que la Administració no se n'assebenti o no revisi la declaració.

Em sembla del tot correcta la seva reflexió (tot i que em referia a l'art. 61 del RISD i no de la LIS), i potser convindríem en que la redacció de l'art. 11 de la LIS no és gaire afortunada, com tampoc ho és del 25 del RISD. El que jo volia dir és que, considerant que la presumpció de titularitat de l'art. 11 de la LIS i l'acumulació de donacions a l'herència de l'art. 30 de la LIS (tot i que les tracta de forma conjunta amb l'acumulació de donacions entre sí), queda clarament diferenciada en el Reglament de l'Impost de Successions (RD 1629/1991), que tracta separadament els tres supòsits en els seus arts. 25, 60 i 61, un precepte es superposa a l'altre, pel que en cas d'acumulació de donacions a l'herència seria aplicable l'art. 61 del RISD i no el 25 del mateix reglament.
Jo interpreto en base a la consulta que he inserit abans, que al estar regulada de forma independent l'acumulació de donacions a l'herència, aquests béns no s'acumulen a l'herència per tributar als tipus de l'escala de successions, sinó que tenen el tractament d'acumulació de donacions per calcular el tipus mitjà de la totalitat de béns donats i heretats i liquidar-lo únicament sobre els béns heretats.
Sense entrar en si l'administració obre o no un procediment d'inspecció, el qual no modificaria el concepte de tributació.
Agairé la seva opinió.Melitón

Nombre de missatges : 27
Fecha de inscripción : 08/10/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: donació en vida

Missatge  Melitón el Dc 25 Nov 2009, 01:42

Escriptura pública en les donacions : Segons clarament s'estableix en els articles 632 i 633 del Codi Civil, sols és exigible escriptura pública en les donacions de bens immobles. Per tant, seria perfectament vàlida i no nul.la una donació de diners feta en document privat i, fins i tot verbalment. Aquesta és la normativa en matèria civil, però aquí es tracta de determinar que diu la normativa fiscal i l'article 10,2 de la Llei Catalana 17/2007, de 21 de desembre estableix que qualsevol tipus de donació (d'immobles, mobles o diners), per poder gaudir dels tipus reduits del 5/7/9 %, s'ha d'haver fet en escriptura pública. Així, una donació de diners feta en document privat o verbalment seria completament vàlida des del punt de vista civil, però fiscalment hauria de pagar els tipus no reduits de l'impost de donacions.


Ja em disculparà, però pensava que tractaven de donacions d'immobles. D'acord amb el seu comentari, només puntualitzar que la forma documental de les donacions a Catalunya ja no està regulada pel Codi Civil estatal, sinò per l'art. 531-12 de la Llei 5/2006, Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, tot i que això no desvirtua per res la seva opinió, ja que el contingut dels preceptes són coincidents.

Melitón

Nombre de missatges : 27
Fecha de inscripción : 08/10/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: donació en vida

Missatge  Melitón el Dc 25 Nov 2009, 01:41

A mi una vegada em van explicar que en les herències precedides en els quatre anys anteriors de donacions en les que coincideixin el causant i subjecte passiu amb el donant i donatari respectivament, cal acumular la donació a l'herència a l'efecte de calcular el nou tipus aplicable al conjunt dels bens i tributar pels de l'herència als nous tipus. Això es aplicable tant si es una donació escripturada com si es una presumpció de l'Administració sobre el destí de quantitats desaparegudes dels comptes i no justificades.


Efectivament els valors dels béns donats dins dels 4 anys s'acumulen als béns hereditaris en el supòsit que vostè indica, a efectes de calcular el tipus mitjà aplicable al conjunt de béns donats i heretats, que es liquida únicament sobre els béns hereditaris, i no els ja donats. Crec que es veu clar en un exemple pràctic que vaig transcriure en el tema "Donació? Herència?", facilitat per la mateixa DGT.
El que ja no veig així és que el tractament d'aquestes donacions fetes dins dels 4 anys tingui el mateix tractament que els de possibles quantitats desaparegudes, en allò que l'article 11 de la LIS tracta com a supòsit de pressumpció de titularitat.
Insereixo a continuació una resposta de la DGT i que està a la seva base de dades, pel que no la poso sencera per no fer-ho indigerible, però que penso pot aportar més llum sobre la diferència entre l'acumulació de donacions a l'herència (fetes dins dels 4 anys anteriors a la defunció) i la pressumpció de titularitat (que no inclourien les donacions fetes dins del darrer any), tot i que l'art. 30 de la LIS tracta simultàniament les acumulacions de donacions entre sí i les acumulacions de donacions a l'herència. És per això que jo feia referència a l'art 61 del Reglament de l'Impost de Succesions (RD 1629/1991), que tracta separadament els tres supòsits en els seus arts. 25, 60 i 61.

Qüestió: Acumulació de donacions als béns de l'herència.Número: 194E/08

En el supòsit exposat en la consulta es diu que una mare (resident a Espanya, però fora de Catalunya) vol fer donació de diners a favor de la seva filla (resident a Catalunya). La donació es farà davant de notari amb escriptura pública. En aquest sentit es desitja saber:

- Si en el cas de la mort de la donant es produirà una acumulació dels béns donats a l'herència.
- Si es podria deduir de la liquidació de la successió l'import pagat per la donació.

I. En primer lloc, cal indicar que no ens trobem davant d'un supòsit de presumpció de titularitat de béns de l'art. 11 de la Llei 29/1987 de 18 de desembre, de l'impost sobre successions i donacions sinó d'un cas d'acumulació de donació a l'herència regulat a l'art. 30 de la mateixa norma:

“1. Las donaciones y demás transmisiones «inter vivos» equiparables que se otorguen por un mismo donante a un mismo donatario dentro del plazo de tres años, a contar desde la fecha de cada una, se considerarán como una sola transmisión a los efectos de la liquidación del impuesto. Para determinar la cuota tributaria se aplicará a la base liquidable de la actual adquisición el tipo medio correspondiente a la base liquidable teórica del total de las adquisiciones acumuladas. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de la determinación de la cuota tributaria, será igualmente aplicable a las donaciones y demás transmisiones «inter vivos» equiparables acumulables a la sucesión que se cause por el donante a favor del donatario, siempre que el plazo que medie entre ésta y aquéllas no exceda de cinco años. 3. A estos efectos, se entenderá por base liquidable teórica del total de las adquisiciones acumuladas la suma de las bases liquidables de las donaciones y demás transmisiones «inter vivos» equiparables anteriores y la de la adquisición actual.”
Les donacions efectuades pel mateix donant a un donatari, són acumulables a l'herència del primer si aquelles es van produir dins els tres anys anteriors a la seva mort. Cal examinar, per tant, com s'aplica la tarifa específica per a les donacions a favor de contribuents dels grups I i II en els casos d'acumulació de donacions a l'herència. Així, l'article 30 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'impost sobre successions i donacions disposa:

(es torna a reproduir l'art. 30 LIS)En aquest punt, cal recordar que l'article 61 del Reglament de l'impost, disposa el següent:

“ 1. En la sucesión que se cause por el donante a favor del donatario serán acumulables a la base imponible de la sucesión la de las donaciones realizadas en los cinco años anteriores al fallecimiento, considerándose a efectos de determinar la cuota tributaria como una sola adquisición. De la liquidación practicada por la sucesión será deducible, en su caso, el importe de lo ingresado por las donaciones acumuladas, procediéndose a la devolución de todo o parte de lo ingresado por éstas cuando la suma de sus importes sea superior al de la liquidación que se practique por la sucesión y las donaciones acumuladas. 2. A los efectos del apartado anterior, la acumulación se efectuará sumando el valor de los bienes o derechos donados en los cinco años anteriores al día del devengo del impuesto correspondiente a la sucesión. 3. El importe a deducir por las cuotas satisfechas con anterioridad por las donaciones acumuladas se obtendrá aplicando al valor comprobado en su día para los bienes y derechos el tipo medio efectivo de gravamen que, calculado como dispone el artículo 46, letra b), de este Reglamento, corresponda a la sucesión. La deducción prevista en el párrafo anterior sólo procederá cuando por la donación o donaciones anteriores que se acumulan se hubiese satisfecho el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.”

S'ha d'assenyalar, però, que aquest precepte reglamentari va esdevenir inaplicable a partir de la modificació de l'article 30 de la Llei de l'impost efectuada per la Llei 14/1996, de 30 de desembre, tal i com ha reconegut, entre d'altres, el TSJ de Galícia en la sentència número 267/2007, de 28 de febrer:

“Pues bien, ese efecto es el producido en el presente caso, lo que lleva a la inaplicación de lo dispuesto en el citado artículo 61.3 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que resulte preceptivo que este Tribunal plantee la cuestión de ilegalidad de una disposición general en los términos del artículo 27 de la Ley Jurisdiccional, dado que la limitación por vía reglamentaria del criterio legal no se mantiene en la actualidad tras la modificación del artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, (¿).”

Així doncs, en les acumulacions de les donacions a l'herència s'han de sumar les bases liquidables de la donació i de la successió (és a dir, una vegada s'han aplicat les reduccions que corresponguin) per tal de trobar el tipus mig que s'aplicarà, al seu torn i exclusivament sobre la base liquidable corresponent a la successió.

II. Pel que fa a la segona qüestió plantejada relativa a la possibilitat de deduir de la liquidació de la successió l'import de les quantitats ingressades per la donació, cal dir que, tal com preveu l'apartat 1 de l'article 61 abans transcrit, es podrà deduir l'import ingressat per la donació esmentada, en els termes assenyalats a la normativa reguladora.

III. En el supòsit que morís la mare, l'impost corresponent s'haurà de liquidar a la comunitat autònoma de residència d'aquesta i conforme a la normativa que tingui aprovada.

Aquesta contestació té, d'acord amb l'article 34.1.a) de la Llei general tributària, caràcter merament informatiu. .......

Melitón

Nombre de missatges : 27
Fecha de inscripción : 08/10/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: donació en vida

Missatge  mylai el Dg 22 Nov 2009, 14:41

Aclariments:

Escriptura pública en les donacions : Segons clarament s'estableix en els articles 632 i 633 del Codi Civil, sols és exigible escriptura pública en les donacions de bens immobles. Per tant, seria perfectament vàlida i no nul.la una donació de diners feta en document privat i, fins i tot verbalment. Aquesta és la normativa en matèria civil, però aquí es tracta de determinar que diu la normativa fiscal i l'article 10,2 de la Llei Catalana 17/2007, de 21 de desembre estableix que qualsevol tipus de donació (d'immobles, mobles o diners), per poder gaudir dels tipus reduits del 5/7/9 %, s'ha d'haver fet en escriptura pública. Així, una donació de diners feta en document privat o verbalment seria completament vàlida des del punt de vista civil, però fiscalment hauria de pagar els tipus no reduits de l'impost de donacions.

Adició de Bens de l'article 11 de la Llei Impost de Successions (L.I.S.) : Una cosa és allò que preveu l'article 61 de la LIS al qual fa referència Meliton (acumulació de donacions realitzades en els 4 anys anteriors a la defunció) i l'altra és allò que es preveu a l'article 11 de la mateixa Llei, el qual estableix que se sumaran al capdal hereditari els bens (immobles, diners o qualsevol altra) que hagin sortit del patrimoni del causant durant l'any anterior a la defunció, tret que aquestos s'hagin trasmès a persones que no siguin hereus, llegataris, parents fins al tercer grau d'aquestos o cònjuge del causant.
Si els bens han passat a mans de l'hereu, llegatari, els seus parents fins al tercer grau o al cònjuge del causant no se sumaran al capdal hereditari si el beneficiari demostra que la sortida d'aquest bé ha estat compensada per la aportació d'un altre bé (diners, immobles ....) al patrimoni del difunt. Per tant, interpretant-t'ho a sensu contrari, si els bens han estat donats pel causant a quansevol d'aquestes persones, al ser la donació una cessió de bens a títol gratuit, o sigui, sence cap compensació amb altres bens, entenc que, si s'ha produit la donació dins de l'any anterior a la defunció, aquest bé s'ha de afegir al capdal hereditari, a no ser que, a canvi d'aquesta donació, s'ha cedit al difunts algun altre bé.
Per tant, tal com s'estableix a l'article 11,4 de la LIS, si aquestos bens no es declaren a la liquidació de l'impost de successions, l'Administració pot obrir un procediment d'inspecció per determinar si son addicionables i afegir-los al capdal hereditari i, si procedeix, girar la corresponent liquidació complementària. Una altra cosa és que la Administració no se n'assebenti o no revisi la declaració.

mylai

Nombre de missatges : 176
Fecha de inscripción : 25/04/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: donació en vida

Missatge  Admin el Dg 22 Nov 2009, 13:53

A mi una vegada em van explicar que en les herències precedides en els quatre anys anteriors de donacions en les que coincideixin el causant i subjecte passiu amb el donant i donatari respectivament, cal acumular la donació a l'herència a l'efecte de calcular el nou tipus aplicable al conjunt dels bens i tributar pels de l'herència als nous tipus. Això es aplicable tant si es una donació escripturada com si es una presumpció de l'Administració sobre el destí de quantitats desaparegudes dels comptes i no justificades.

En canvi, si no existeix herència que declarar, no te raó de ser l'acumulació de la donació a la mateixa i no cal fer res.

No sé si es això el que comentàveu, doncs em perdo una mica en els termes legals.
avatar
Admin
Admin

Nombre de missatges : 1108
Fecha de inscripción : 26/10/2008
Edad : 69

Veure perfil de l'usuari http://www.nosuccessions.org

Tornar a dalt Ir abajo

Re: donació en vida

Missatge  Melitón el Dg 22 Nov 2009, 13:09

Voldria fer un parell de puntualitzacions:
- No és que per aplicar els tipus de les donacions calgui fer les donacions en escriptura pública, és que les donacions no fetes mitjaçant escriptura són nules.
- I una qüestió que he llegit aquí i en alguna altra resposta. Entenc que les donacions realitzades el darrer any de vida d'un causant no s'acumulen a l'herència per acabar tributant el mateix. L'addició a l'herència de béns en base a l'art. 61 del RISD no contempla l'acumulació de donacions a l'herència, regulada per l'art. 61 del mateix Reglament i que comprèn les realitzades dins dels 4 últims anys. Entenc que aquest precepte és aplicable per aquells béns que ha desaparegut del patrimoni del causant sense justificació, en especial, les extraccions de diners en efectiu de comptes del causant dins del darrer any, per a la comprovació del qual, cal acompanyar sempre a les certificacions de saldos bancaris del causant, l'extracte del darrer any. En alguna ocasió, amb extraccions d'efectiu d'impossible justificació, i que han quedat en poder d'algun dels beneficiaris, s'ha arribat a incloure a l'herència l'import extret com a metàl·lic procedent del compte afectat, donada la impossible justificació del destí en despeses o inversions del causant. Si no fos així, no seria correcta la resposta donada per la DGT de Catalunya que poso al peu, i correspondria girar una liquidació complementària per impost de successions, i en canvi, no procedeix girar liquidació complementària. M'agradaria saber si algú pot aportar més informació sobre alguna altra referència per defensar aquesta acumulació de donacions del darrer any a l'herència incrementant la base i acabar tributant per l'escala ordinària de succesions.II. Quant a si cal girar una liquidació complementària per l’impost de successions i donacions quan el donatari d’alguna de les donacions acumulables sigui, únicament, legitimari sense rebre res per aquest concepte, o bé no sigui beneficiari de l’herència, o bé essent-ho, en renunciï, cal tenir en compte el següent:- Legitimari, que no rep res per aquest concepteL’art. 366 de la Llei 40/1991, de 30 de desembre, del codi de successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya, en seu de llegítima, disposa el següent:Article 366

L'hereu respon personalment del pagament de la llegítima i del suplement d'aquesta. (...)Així, si únicament compareix l’hereu, i sense que consti que els drets dels legitimaris resten garantits, no procedeix girar liquidacions a càrrec del legitimari, sinó que només es girarà la liquidació a l’hereu.- No beneficiat per l’herènciaCal tenir en compte el que disposa l’art. 10.1.a) del RD 1629/1991:Artículo 10. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible:

a) La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio.Per tant, si el donatari no té cap títol successori sobre l’herència del causant, no es produeix el fet imposable de l’impost i aquest no se li pot exigir.

Melitón

Nombre de missatges : 27
Fecha de inscripción : 08/10/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Puntualització 3

Missatge  jordibonet el Dv 13 Nov 2009, 09:50

Els tipus s'apliquen a donacions d'altres bens com immobles i valors.

Un altre cosa es que estiguin subjectes a IRPF, però per donacions es paga el 5/7/9 sigui quina sigui la naturalesa del bé.

Personalment conec el cas d'un amic a qui els pares aprofitant que la borsa està com està, van fer donació als fills d'una cartera d'accions amb minusvàlues, amb el que res han de pagar per IRPF, si be suposo que també desaprofiten el possible crèdit fiscal per compensar futures plusvàlues.
avatar
jordibonet

Nombre de missatges : 757
Fecha de inscripción : 25/02/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Puntualització 2

Missatge  xbytewalker el Dj 12 Nov 2009, 21:15

Els tipus %5, 7, 9 només s'apliquen a donacions monetàries és FALS, es el que s'aplica a tot: (Editat: no com havia dit)

(el que pasa es que amb lo de les plusvalues i l'IRPF 'extra' al final m'he fet un lio,... gràcies Jordi


Editat per darrera vegada per xbytewalker el Dv 13 Nov 2009, 13:30, editat 3 cops en total (Razón : Cagada!!)

xbytewalker

Nombre de missatges : 39
Fecha de inscripción : 05/01/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: donació en vida

Missatge  mylai el Dc 11 Nov 2009, 22:12

Puntualització:

Tant si es donen immobles com si es donen diners, per poder-se aplicar el tipus reduits del 5%, 7% i 9% en l'impost de donacions, s'ha de fer en escriptura pública.

mylai

Nombre de missatges : 176
Fecha de inscripción : 25/04/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: donació en vida

Missatge  xbytewalker el Dt 10 Nov 2009, 23:39

Parlant amb la situació actual:
Si la donació són diners, actualment és pot fer un pensament (aixó sí, tot el que et diu Jordi respecte
els temps que ha de sobreviure el donatari, els imports, etc..és cert.
La donació d'una vivenda es prohibitiva perque té l'equivalència actual a una venda. És a dir: fas la donació
però pagues l'IRPF de la plusvalua generada -> + impostos pel donant)
Fer ampliacions, millores et.. abans de la defunció, encara us fara pujar més el valor de la vivenda. Millor esperar-se.

Com sempre si m'equivoco, em corregiu.

PD: Jo estic pensant si amb els calers no seria millor tornar a instaurar una setmanadeta de quantitat variable (en efectiu) i de poca quantitat (<600€ pels beneficiaris) als 'nens' per evitar el filtre fiscal...

xbytewalker

Nombre de missatges : 39
Fecha de inscripción : 05/01/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: donació en vida

Missatge  jordibonet el Dt 10 Nov 2009, 17:18

Dubto molt que toquin res de donacions ja que ja ho van fer al gener del 2008 posant-hi uns tipus del 5, 7 i 9%.

I si en el cost de la transmisió ja us han inclós el que haurà de pagar la teva mare per IRPF, la plusvàlua municipal i les despeses de notari, registre, etc., en tot cas podríeu mirar si l'assessor us calcula el que haurieu de pagar en cas d'herència (successions) per veure si us surt a compte.

I un altra cosa que suposo que ja us haurà dit l'assessor, es que si la teva mare morís abans d'un any, el valor de la vivenda donada s'afegiría a la massa de la herència, i si morís abans de quatre anys, també es tindría en compte per calcular el percentatge de l'impost. En definitiva, fins que passen quatre anys i un día, no es percep el benefici fiscal d'una donació.

El meu consell es que si la teva mare està be de salut, us espereu i mentre ens ajudeu com pugueu a lluitar per que la cosa s'arregli.
avatar
jordibonet

Nombre de missatges : 757
Fecha de inscripción : 25/02/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

donació en vida

Missatge  aboti el Dt 10 Nov 2009, 14:44

Bona tarda,

estic una mica perduda, l'impost de successions inclou també les donacions en vida? aquesta modificació que vol aplicar el Parlament de Catalunya serà per tot l'impost o només en successions?
el meu cas és el següent, la meva mare té en propietat una casa, actualment jo vull anar a viure a aquesta casa i fer-hi millores i ampliar-la, ja que es antiga i no s'adequa a les meves necessitats...
hem anat a assessorar-nos del cost de la transmissió i és una burrada de diners, .
la meva consulta és la següent, si ens esperem a que s'aprovi la modificació de l'impost l'import a pagar serà menor???
gràcies

aboti

Nombre de missatges : 1
Fecha de inscripción : 10/11/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: donació en vida

Missatge  Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Tornar a dalt Ir abajo

Tornar a dalt


 
Permisos d'aquest fòrum:
No pots respondre a temes en aquest fòrum