Donació? Herència?

Ir abajo

Re: Donació? Herència?

Missatge  Melitón el Dl 12 Oct 2009, 22:18

Efectivament, sembla ser que en el primer paràgraf de la resposta de la DGT de Catalunya hi ha una errada quan es refereix a 3 anys, quan en realitat serien 4 segons el 30.2 que transcriu la mateixa resposta.
O sigui:
- s'acumularien les donacions entre vius fetes dins d'un periode de 3 anys, sumant les bases imposables de forma que ho liquiden per al tipus que resulti com a continuació de la donació anterior, fins arribar al límit del 9%.
- i a les herències o transmissions mortis causa les donacions entre vius fetes dins dels 4 anys anteriors a la data de defunció s'acumularien les donacions fetes a un beneficiari de l'herència.
De totes formes, en el que jo volia indicir no era tant en els terminis d'acumulacions de donacions a altres donacions i a herències, sinó el tractament fiscal que té l'acumulació de donacions a una herència, que no és acabar pagant el mateix com si s'hagués heretat, sinó que normalment serà molt menys, tal com surt de la resposta de la DGT. És aquest tractament diferenciant el que no he llegit en cap dels casos plantejats al respecte.
Per altra banda, si aquesta donació es fa en favor d'algú que no és beneficiari (tot i ser legitimari), ja no té tributació futura en el moment de l'herència. Insereixo un altre apartat de la mateixa resposta de la DGT de la Generalitat.
Pel que jo recomanaria a qui pugui beneficiar-lo aquest tipus de liquidació, i sobretot en aquells casos en que per desgràcia s'espera un traspàs inminent, i sense esperança de veure modificada aquesta injusta i discriminatòria aplicació a Catalunya de l'impost de successions, que plantejessin la qüestió als professionals de la esva confiança, però incidient ja en aquesta línia.. Quant a si cal girar una liquidació complementària per l’impost de successions i donacions quan el donatari d’alguna de les donacions acumulables sigui, únicament, legitimari sense rebre res per aquest concepte, o bé no sigui beneficiari de l’herència, o bé essent-ho, en renunciï, cal tenir en compte el següent:- Legitimari, que no rep res per aquest concepteL’art. 366 de la Llei 40/1991, de 30 de desembre, del codi de successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya, en seu de llegítima, disposa el següent:Article 366

L'hereu respon personalment del pagament de la llegítima i del suplement d'aquesta. (...)Així, si únicament compareix l’hereu, i sense que consti que els drets dels legitimaris resten garantits, no procedeix girar liquidacions a càrrec del legitimari, sinó que només es girarà la liquidació a l’hereu.- No beneficiat per l’herènciaCal tenir en compte el que disposa l’art. 10.1.a) del RD 1629/1991:Artículo 10. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible:

a) La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio.Per tant, si el donatari no té cap títol successori sobre l’herència del causant, no es produeix el fet imposable de l’impost i aquest no se li pot exigir.- Renuncia a l’herènciaEn aquest cas, cal tenir en compte el que disposa l’art. 58.1 del RD 1629/1991:Artículo 58. Repudiación y renuncia.

1. En la repudiación o renuncia pura, simple y gratuita de la herencia o legado, los beneficiarios de la misma tributarán por la adquisición de la parte repudiada o renunciada aplicando siempre el coeficiente que corresponda a la cuantía de su patrimonio preexistente.

En cuanto al parentesco con el causante, se tendrá en cuenta el del renunciante o el del que repudia cuando tenga señalado un coeficiente superior al que correspondería al beneficiario.

Si el beneficiario de la renuncia recibiese directamente otros bienes del causante, sólo se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando la suma de las liquidaciones practicadas por la adquisición separada de ambos grupos de bienes fuese superior a la girada sobre el valor de todos, con aplicación a la cuota íntegra obtenida del coeficiente que corresponda al parentesco del beneficiario con el causante.

(...)

Melitón

Nombre de missatges : 27
Fecha de inscripción : 08/10/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: Donació? Herència?

Missatge  mylai el Dg 11 Oct 2009, 20:49

Aclariments sobre els terminis en els casos de Donacions Acumulables:

Pel que fa a les Donacions, la Llei de l'Impost de Donacions i Successions distigeix, en el seu article 30, dos supòsits:

A.- Acumulació de Donacions i altres transmissions "entre vius" entre un mateix donant i donatari (article 30,1) : En aquest cas, a la Llei s'estableix que les donacions realitzades dins d'un període de tres anys s'acumularan amb els efectes legals previstos a la Llei.

Texte de l'article:
“Article 30, 1. Las donaciones y demás transmisiones «inter vivos» equiparables que se otorguen por un mismo donante a un mismo donatario dentro del plazo de tres años, a contar desde la fecha de cada una, se considerarán como una sola transmisión a los efectos de la liquidación del impuesto. Para determinar la cuota tributaria se aplicará a la base liquidable de la actual adquisición el tipo medio correspondiente a la base liquidable teórica del total de las adquisiciones acumuladas".


B.- Acumulació de Donacions i Successió quan el donant i el donatari i el difunt i el beneficiari de l'herència siguin les mateixes persones (article 30,2 de la Llei) : En aquest cas, la Llei preveu que les donacions realitzades pel difunt durant els QUATRE ANYS anteriors a la mort a favor de l'hereu o beneficiari de l'herència s'acumulen a la successió amb els efectes legals que aquesta acumulació comporta.
Texte de l'article

Artículo 30,2. Lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de la determinación de la cuota tributaria, será igualmente aplicable a las donaciones y demás transmisiones «inter vivos» equiparables acumulables a la sucesión que se cause por el donante a favor del donatario, siempre que el plazo que medie entre ésta y aquéllas no exceda de cuatro años.

En aquest sentit també podeu veure un exemple dels efectes d'aquesta acumulació de la donació a la successió a la Guia Pràctica de l'Impost de Donacions i Successions editada per la Generalitat de Catalunya (pàgines 17 i 18), la qual podeu trobar a l'enllaç "Info Oficial sobre ISiD", el qual és a la primera pàgina d'aquest Fòrum.
O sigui, les donacions acumulables a la successió son les realitzades dins dels quatre anys anteriors a la defunció entre el difunt i el beneficiari de l'herència.

Coincideixo plenament amb les recomanaciones d'altres forers per que fa a la conveniència d'acudir als professionals per que, en cada cas us assessorin respecte a quina és la opció més adient per cada persona, doant que cada cas es diferent i en tot i cadascun hi ha multitud de condicionantsi elements que poden fer aconsellable una o altra solució.


mylai

Nombre de missatges : 176
Fecha de inscripción : 25/04/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Donació? Herència?

Missatge  assgupe el Dv 09 Oct 2009, 20:17

Moltes gràcies per les teves aclaracions. M'han estat molt útils.
Tinc però dues qüestions al respecte:

A més del cas en el que els béns tenen una reducció del 95% i per tant no surt a compte la donació, crec haver llegit alguna cosa respecte a que si el que rebra la donació està fora d'Espanya (tinguent però la nacionalitat espanyola), no hi haurien deduccions de cap mena?. Llavors tampoc sortiria a compte?.

Quan dius que "acumular donacions dins d'un període de 4 anys, significa que se sumaran les bases imposables" entenc que se sumaran per tenir el nou tipus per aplicar a la següent donació (o successió), però que la seva aplicació no té efectes sobre les donacions anteriors?. A no ser que les donacions es fessin dins del mateix període d'un any, en aquest cas, si que tindria efectes sobre les donacions anteriors?

assgupe

Nombre de missatges : 61
Fecha de inscripción : 22/02/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: Donació? Herència?

Missatge  Melitón el Dv 09 Oct 2009, 00:47

Un aclariment: El que insereixo en el primer missatge no és part de la meva consulta a la DGT de la Generalitat, sinó part de la seva resposta.

Melitón

Nombre de missatges : 27
Fecha de inscripción : 08/10/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Donació? Herència?

Missatge  Melitón el Dv 09 Oct 2009, 00:26

He llegit diferents entrades en relació a aquesta complexa qüestió, amb molt bones opinions, en especial de Mylai, com per exemple la diferència essencial entre donacions i herències per la tributació per IRPF que provoca l'increment patrimonial d'una transmissió de finca per donació, tributació que no es produeix en una herència (tot i que havia existit. En deien la plus vàlua del mort !, perquè el subjecte passiu era el difunt. Quina barra!).

Però em sembla molt important diferenciar el concepte d'acumulació de donacions enter si, amb l'acumulació de donacions a una herència i les seves estranyes conseqüencies per l'impost a ingressar, que són molt diferents i potser poc conegudes.

Acumular donacions dins d'un període de 4 anys, significa que se sumaran les bases imposables, però la liquidació no superarà mai el tipus màxim del 9% en l'escalat del 5% fins a 200.000€, 7% de 200.000 a 600.000€ i 9% l'excés de 600.000€.

Una altra cosa és acumular donacions a una herència. Aquesta acumulació es produeix en relació a les donacions fetes dins dels TRES ANYS anterior a la data de defunció, i provoca un increment del valor de l'herència (la base liquidable) però no provoca la liquidació d'aquest increment als tipus de successions (molt superior a les donacions), sinó que provoca l'aplicació del tipus mitjà dins de l'escala de successions als béns que integrin aquesta herència, però sense tornar a liquidar pels béns ja donats al tipus de successions. O sigui, se sumen el valor dels béns donats i dels béns heretats, es mira quina quota tocaria pagar en l'escala de successions, i es treu el tipus mitjà (el percentatge que representa aquesta hipotètica quota a pagar per hèrencia sobre la base liquidable) i aquest tipus mitjà és el que finalment pagarà l'herència. (Ho veureu clar en l'exemple de sota).

Per tant, mentre esperem la derogació de l'impost o la seva revissió en profunditat, i es mantingui l'actual normativa, el meu consell és que en aquells cassos de qu per desgràcia es temi un traspàs imminent d'un familiar dels grups I i II (que són els únics amb els tipus reduits de donació), es consideri seriosament la possibilitat de fer una donació en vida, contrastant la diferència del cost de l'impost per IRPF amb el cost de l'impost de l'herència. No cal dir que aquells béns que tenen una reducció del 95% en l'impost de l'herència i no en el de la donació, sempre surtirà més a compte esperar a la transmissió hereditària

Per il·lustrar el que us exposo, us insereixo una part d'una consulta cursada a la DGT de la Generalitat, per poder entrar fins el fons de la qüestió en la tributació de donacions acumulades a una herència.I.Les donacions efectuades pel mateix donant a un donatari, són acumulables a l’herència del primer si aquelles es van produir dins els tres anys anteriors a la seva mort. Cal examinar, per tant, com s’aplica la tarifa específica per a les donacions a favor de contribuents dels grups I i II en els casos d’acumulació de donacions a l’herència. Així, l’article 30 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre successions i donacions disposa:1. Las donaciones y demás transmisiones «inter vivos» equiparables que se otorguen por un mismo donante a un mismo donatario dentro del plazo de tres años, a contar desde la fecha de cada una, se considerarán como una sola transmisión a los efectos de la liquidación del impuesto. Para determinar la cuota tributaria se aplicará a la base liquidable de la actual adquisición el tipo medio correspondiente a la base liquidable teórica del total de las adquisiciones acumuladas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de la determinación de la cuota tributaria, será igualmente aplicable a las donaciones y demás transmisiones «inter vivos» equiparables acumulables a la sucesión que se cause por el donante a favor del donatario, siempre que el plazo que medie entre ésta y aquéllas no exceda de cuatro años.

3. A estos efectos, se entenderá por base liquidable teórica del total de las adquisiciones acumuladas la suma de las bases liquidables de las donaciones y demás transmisiones «inter vivos» equiparables anteriores y la de la adquisición actual.En aquest punt, cal recordar que l’article 61 del Reglament de l’impost, disposa el següent:1. En la sucesión que se cause por el donante a favor del donatario serán acumulables a la base imponible de la sucesión la de las donaciones realizadas en los cinco años anteriores al fallecimiento, considerándose a efectos de determinar la cuota tributaria como una sola adquisición. De la liquidación practicada por la sucesión será deducible, en su caso, el importe de lo ingresado por las donaciones acumuladas, procediéndose a la devolución de todo o parte de lo ingresado por éstas cuando la suma de sus importes sea superior al de la liquidación que se practique por la sucesión y las donaciones acumuladas.

2. A los efectos del apartado anterior, la acumulación se efectuará sumando el valor de los bienes o derechos donados en los cinco años anteriores al día del devengo del impuesto correspondiente a la sucesión.

3. El importe a deducir por las cuotas satisfechas con anterioridad por las donaciones acumuladas se obtendrá aplicando al valor comprobado en su día para los bienes y derechos el tipo medio efectivo de gravamen que, calculado como dispone el artículo 46, letra b), de este Reglamento, corresponda a la sucesión.

La deducción prevista en el párrafo anterior sólo procederá cuando por la donación o donaciones anteriores que se acumulan se hubiese satisfecho el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.S’ha d’assenyalar, però, que aquest precepte reglamentari va esdevenir inaplicable a partir de la modificació de l’article 30 de la Llei de l’impost efectuada per la Llei 14/1996, de 30 de desembre, tal i com ha reconegut, entre d’altres, el TSJ de Galícia en la sentència número 267/2007, de 28 de febrer:Pues bien, ese efecto es el producido en el presente caso, lo que lleva a la inaplicación de lo dispuesto en el citado artículo 61.3 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que resulte preceptivo que este Tribunal plantee la cuestión de ilegalidad de una disposición general en los términos del artículo 27 de la Ley Jurisdiccional, dado que la limitación por vía reglamentaria del criterio legal no se mantiene en la actualidad tras la modificación del artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, (…).Així doncs, en les acumulacions de les donacions a l’herència s’han de sumar les bases liquidables de la donació i de la successió (és a dir, una vegada s’han aplicat les reduccions que corresponguin) per tal de trobar el tipus mig que s’aplicarà, al seu torn i exclusivament sobre la base liquidable corresponent a la successió.Exemple:Donació de 350.000 euros

Fins a 200.000 euros: 10.000 euros

Resta 150.000 euros x 7% = 10.500 euros

Quota: 20.500 eurosHerència de 100.000 euros

Base liquidable teòrica: 350.000 + 100.000 = 450.000 euros

Fins a 400.000 euros= 78.548,80 euros

Resta 50.000 euros al 28,87%= 14.435 euros

Quota: 92.983,8 euros

Tipus mig: 92.983,8 / 450.000: 20,66 %Quota de l’herència: 100.000 * 20,66% = 20.660 euros


En la meva modesta opinió, em sembla que mentre es mantingui l'impost, pot ser una bona línia a estudiar per algunes famílies per estalviar impostos en les successions.

Melitón

Nombre de missatges : 27
Fecha de inscripción : 08/10/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: Donació? Herència?

Missatge  Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Tornar a dalt Ir abajo

Tornar a dalt


 
Permisos d'aquest fòrum:
No pots respondre a temes en aquest fòrum